Kurs doskonalący KPOF 2023.11

Dane

Dane

Imię (imiona)
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer PESEL
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres email
Login z securcom.edu.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SECURCOM Niepubliczna Placówka kształcenia Ustawicznego, os. Sportowe 28 z siedzibą w Krakowie.
2) inspektor ochrony danych osobowych w SECURCOM Niepubliczna Placówka kształcenia Ustawicznego jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail [email protected] ; pisemnie przesyłając korespondencję na adres: SECURCOM Niepubliczna Placówka kształcenia Ustawicznego, os. Sportowe 28, 31-966 Kraków, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia na podstawie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit.a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, Ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody z wyłączeniem sytuacji, kiedy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia, z wyjątkiem danych osobowych pobieranych na podstawie przepisów prawa w przypadku których konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę.
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.